Spaniens första PFAS sanering avslutas efter ett års lyckad drift

Envytech Solutions AB har, som en del av projektet LIFE Source, utfört rening av kraftigt förorenat grundvatten med hjälp av den innovativa och hållbara metoden SAFF – Surface Active Foam Fractionation i kombination med jonbytarfilter. Projektet har pågått i ca 12 månader, och kontrollprovtagningar på vatten har utförts varannan vecka. Dessa påvisar att det PFAS förorenade vattnet, som hade PFAS halter av upp till 2 mg/l, har renats ner till nivåer under aktuella gränsvärden under hela perioden.

Vid utförande av SAFF metoden renas PFAS förorenat vatten genom tillsats av luft, där luftbubblorna används för att lyfta PFAS från vattnet och avlägsna PFAS ämnena i form av ett skum. Skummet avlägsnas och koncentreras, vilket reducerar mängden, eller volymen, avfall som behöver tas omhand och destrueras.

Den aktuella anläggningen erbjuder uppkoncentrering / minimering av PFAS förorenat avfall med upp till 1500 gånger, och totalt för reningsprojektet i Spanien har en mängd av totalt 15 liter avfall genererats. Ett avfall som nu, som en del i LIFE Source projektet, kommer att undergå destruktion med hjälp av Elektrokemisk Oxidation.

Anläggningen är nu på väg till Uppsala Vatten, Uppsala, Sverige, där den under 1 års tid ska rena PFAS förorenat grundvatten, där källan till PFAS är den ovan grundvattnet belägna deponin.

Senaste nyheterna