Reningstekniker

Idag används vanligtvis granulärt aktivt kol (GAC) för att behandla PFAS-förorenat grundvatten. En normal reningsgrad med GAC varierar från cirka 92 till 100 % för långkedjiga PFAS. Reningsgraden sjunker betydligt när GAC används för att rena vatten från kortkedjiga PFAS. Effektiviteten sjunker även över tid på grund av att det aktiva kolet mättas av PFAS, organiskt material och andra föroreningar. En följd av detta är att drift- och underhållskostnader blir höga (0,35 €/m3 grundvatten som renats) eftersom materialet behöver bytas ut.

Dessutom har varje förorenat område sina egna specifika förutsättningar. Områdena kan vara förorenade av PFAS i olika grad, innehålla olika typer av andra föroreningar och ha olika biologiska och geokemiska förutsättningar beroende på berggrund, jordart, grundvattenflöden och innehåll av organiskt material. Detta gör tillämpning av GAC mer komplex och kan ha stor påverkan på effektiviteten.

LIFE SOuRCE kommer därför att använda sig av andra reningsmetoder än GAC för att demonstrera hur tillämpbara och effektiva dessa är i jämförelse med GAC. De metoder som ska studeras är Surface Active Foam Fractionation (SAFF), anjonbytarmassor (AEX), elektrokemisk oxidation (EO) och fytoremediering (PHYTO). Metoderna står fortfarande inför specifika utmaningar som begränsar att de tillämpas i full skala för rening av PFAS-förorenat grundvatten.

Genom att kombinerar flera av reningsteknikerna vid behandling av ett grundvatten kan man dra nytta av teknikernas kompletterande styrkor samtidigt som man kan undvika många av de utmaningar som skulle uppstå om teknikerna tillämpades var för sig. Den totala reningsgraden kan förbättras och kostnaderna för att rena vattnet från PFAS kan minska. En kombination av tekniker kan också göra det möjligt att rena grundvatten med ett brett spektrum av PFAS-föroreningar; från olika områden med olika sammansättning av PFAS.

LIFE SOuRCE syftar till att demonstrera ett nytt tillvägagångssätt, baserat på kombinationen av SAFF, AEX, EO och PHYTO för att uppnå en hög reningsgrad av ett brett spektrum av såväl långkedjiga PFAS (> 99 %) som kortkedjiga PFAS (> 95 %). Detta ska kunna genomföras i stor skala till överkomliga driftskostnader (upp till 0,1 €/m3 renat grundvatten). Därmed undviks de begränsningar som konventionella metoder baserade på GAC har.

Projektets reningstekniker: