PHYTO

Växter kan användas för att extrahera, stabilisera eller bryta ner olika typer av föroreningar.

Ordet fytoremediering är en sammansättning av grekiskans “fyto” som betyder växt och det latinska ordet “remedium” som betyder botemedel. Begreppet fytoremediering har hämtats från engelskans phytoremediation och är en samlingsterm för olika sätt att rena förorenade jordar, vatten och luft med hjälp av växter. Ett annat svenskt namn är fytosanering.

Det finns flera studier som visar att växter kan extrahera och ackumulera PFAS. Upptaget och fördelningen av PFAS i växter har även visats vara beroende av ämnets kedjelängd, där långkedjiga ämnen i stor utsträckning ackumuleras på och i rötterna, medan de kortkedjiga ämnena har en större tendens att tas upp och transporteras ut i växten.

Inom LIFE SOuRCE kommer fytoremediering att användas vid Hovgårdens avfallsanläggning utanför Uppsala. Fytoremediering kommer att användas som ett poleringssteg för att ytterligare rena vatten som behandlats med SAFF. Det utgående vattnet från SAFF-enheten kommer nästan uteslutande att bestå av kortkedjiga PFAS, vilket ett flertal växter har visat en stor potential för att kunna ta upp.

Pilotanläggningen för fytoremediering, som kommer att konstrueras på Hovgården, bygger på en hybridfilterteknik där växter odlas i en växtbädd fylld av ett speciellt odlings- och filtersubstrat. Substratet kommer, förutom att möjliggöra för växterna att växa, ta upp vatten och därigenom också utgöra en reningsfunktion, då det fungerar som ett filter för det passerande vattnet.

Innan pilotanläggningen tas i drift kommer försök med mindre hybridfiltersystem att utföras på Hovgården för att bland annat utvärdera olika typer av växter.

Det förväntas att halterna av PFAS efter kombinationen av SAFF och fytoremediering kommer att ligga väl under gränsvärdena i det europeiska dricksvattendirektivet.


Figur: Schematisk skiss över hybridfilterenheten som används i LIFE SOuRCE. Hybridfilterenheten är konstruerad som en tät damm, vilken fylls med ett filtermaterial som består av en blandning av LECA-kulor, torv och biokol. Här i planteras växterna. Vattennivån i filtret regleras beroende på växternas behov. Det förorenade vattnet leds genom enheten flera gånger (genom recirkulation), varpå PFAS avlägsnas både genom adsorption till filtermaterialet och genom upptag i växterna. Förutom PFAS, kan även andra organiska föroreningar, tungmetaller och växtnäringsämnen avlägsnas från vattnet.
Närbild på fytoremediering med växten salix

Projektets reningstekniker